Rozdanie - wygraj "piękny uśmiech"


Z racji tego,że jestem chora ciężko mi się za cokolwiek zabrać, i nie chcę aby było tutaj całkiem pusto :) Mam dla Was mały konkurs.

Wgrać możecie nowość na rynku zestaw aquafresh HD. Do rozlosowania są dwa takie zestawy :)
Zasady są proste. Wystarczy,że wypełnicie poniższy formularz i gotowe :)
Do udostępnienia informacji o konkursie możecie użyć powyższego zdjęcia

Konkurs trwa od dziś 08.01.2014r do  31.01.2014r.Zapraszam was do udziału i życzę powodzenia :)

Pozdrawiam M.

Regulamin
§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”): przeprowadzony w Internecie na stronie http://lavenderdrem.blogspot.com
 2. Konkurs trwa od dnia 31.01.2014
 3. Organizatorem konkursu jest autor bloga

§2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoby małoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

§3 Terminy i zasady konkursu
 1. Konkurs odbywa się w dniach: 08.012014 - 31.01.2014
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz bycie publicznym obserwatorem bloga.
 3. W Konkursie można wziąć udział jednokrotnie 
 4.    Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę w procesie rozstrzygania Konkursu.

§4 Zwycięzcy i nagrody
 1. W konkursie nagrodzone zostaną 2 osoby
 2. Każda z nagrodzonych osób otrzyma zestaw "AquafreshHD" składający się z 3 produktów
 3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową w terminie - maksymalnie 48 h od dnia ogłoszenia wyników.
 4. Zwycięzca powinien potwierdzić odbiór Nagrody i podać adres (na który zostanie doręczona Nagroda) w terminie do 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o wygranej.
 5. Nagrodzonemu Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zamiany nagrody rzeczowej na jej ekwiwalent pieniężny lub rzecz innego rodzaju.
 6. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej, w terminie do 10 dni od daty zakończenia Akcji. Za datę zakończenia Akcji uważa się datę opublikowania postu z listą zwycięzców.
 7. W przypadku braku terminowego podania adresu do wysyłki Nagrody, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
§5 Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.

§6 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na blogu http://lavenderdrem.blogspot.com/
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku, do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.
6.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Komentarze

Prześlij komentarz

Dziękuję za waszą obecność :) Cieszę,się że jesteście ze mną, więc zostawicie coś po sobie abym mogła was poznać :)

Dermokosmetyki - sprawdź opinie

Obserwatorzy